O nás

                                                                  Čl. 1.

Název, sídlo a územní působnost Název:

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS

Sídlo:

ul. Pionýrů 188; Tábor-Čekanice 390 02

Územní působnost:

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS působí na celém území České republiky a nečlení se na dílčí organizační jednotky – celá CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je jedinou organizační jednotkou.

                                                                     Čl. 2.

Statut CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je právnickou osobou.

                                                                     Čl. 3

Zakladatelé CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS:

Veronika KARBANOVÁ nar. dne 29. května 1985; bytem ul. Pionýrů 188; Tábor - Čekanice 39002

Zuzana MARHULOVÁ nar. dne 23. září1975; bytem nam. Fr. Křižíka 497; Tábor 39001

Václav KARBAN nar. dne 25. května 1952; bytem tř. 9. Května 1576; Tábor 39002

                                                                     Čl. 4

Poslání a cíle CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS z.s.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS si klade za cíl: CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS usiluje o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků z oblasti poskytování akutní přednemocniční péče ve ztížených podmínkách do praxe při záchraně lidských životů.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti záchrany života ve ztížených podmínkách a na šíření zdravotnické osvěty mezi širokou laickou veřejnost.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se záchrany lidského života ve ztížených podmínkách. Řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů při záchraně lidských životů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS se snaží vytvářet optimální podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi, které si kladou ca cíl záchranu lidského života jak v České republice, tak i v zahraničí.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS dbá na dodržování etických a právních zásad při záchraně lidských životů.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů, jejichž povaha a účinky jsou v současnosti celosvětově uznávanými postupy.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je lektorskou organizací, poskytující svým členům možnost odborného vzdělávání pod záštitou domácích nebo zahraničních odborných kurzů. CACM dbá na to, aby se jeho členové aktivně podíleli na šíření osvěty u široké veřejnosti o možných postupech při poskytování první pomoci. Snaží se o implementaci vědeckých poznatků do každodenní praxe. Sdružení jednoznačně odmítá neověřené a nevědecké léčitelské metody a praktiky založené na bázi spekulací.

                                                                     Čl. 5

Formy činnosti:

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS pořádá a organizuje vnitrostátní a mezinárodní vzdělávací akce (konference, sympozia, kongresy, přednášky, semináře, kurzy a apod.)

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky při záchraně lidských životů.

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je oprávněná provádět vedlejší hospodářskou činnost (např. nakladatelskou a vydavatelskou činnost, pronajímání nebytových prostor apod.)

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS pro své členy vydává a distribuuje potřebný vzdělávací, výchovný a osvětový materiál

                                                                     Čl. 6

Členství ve sdružení

1. Členem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a splňují podmínky pro vznik členství stanovené stanovami CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

2. Rozlišuje se aktivní členství (s hlasovacím právem), členství (bez hlasovacího práva) a čestné členství.

3. Prvními držiteli aktivního členství jsou zakladatelé tohoto občanského sdružení.

4. Členem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS se mohou stát pouze bezúhonné osoby. Bezúhonnost prokazuje zájemce o členství v CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS předložením čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů spolu s písemnou přihláškou zájmu o vstup do sdružení. Jde-li o právnickou osobu, dokládá bezúhonnost statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí bezúhonnost doložit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

                                                                     Čl. 7

Druhy členství

Členství se dělí na: 1. aktivní členství 2. členství 3. čestné členství

                                                                     Čl. 8

Vznik aktivního členství Aktivní členství v CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je dobrovolné na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Na základě písemné přihlášky o přijetí aktivního člena rozhoduje správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Aktivní členství vzniká dnem přijetí za aktivního člena. Dokladem aktivního členství je potvrzení vydané správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Dokladem o aktivním členství je členský průkaz vydaný správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

8.1. Práva aktivního člena

1. Volit orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a být se svým předchozím souhlasem volen do orgánů sdružení.

2. Účastnit se činnosti CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, požívat práv a výhod vyplývajících z členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cílů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

3. Obdržet údaje o hospodaření CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS před valnou hromadou, nebo na požádání.

4. Na písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením důvodu zániku.

5. Aktivní člen má právo účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na těchto jednáních.

6. Aktivní člen má právo obracet se na orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

8.2. Povinnosti aktivního člena

1. Seznámit se stanovami a s rozhodnutími orgánů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, která jsou mu podle stanov sdělena, a dodržovat je. Tato povinnost aktivního člena platí i pro změnu stanov.

2. Aktivní člen je povinen dodržovat stanovy a vzorně reprezentovat CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

3. Nezpronevěřit se při výkonu členství v profesním nebo v občanském životě dosahování cíle činnosti CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

4. Dbát o majetek CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, který mu je svěřen do užívání, s péčí řádného hospodáře.

5. Podle svého nejlepšího vědomí vykonávat činnost v orgánech CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

6. Práva a povinnosti jsou vázány na osobu člena CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a nejsou převoditelné na jiné osoby a ani nepřecházejí na právní nástupce a to ani na ostatní členy.

7. Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

                                                                     Čl. 9

Vznik členství Členství ve CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je dobrovolné na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Na základě písemné přihlášky o přijetí člena rozhoduje správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je potvrzení vydané správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

9.1. Práva člena

1. Člen má možnost účastnit se jednání valné hromady CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a navrhovat rozhodnutí, nemá však hlasovací právo.

2. Účastnit se činnosti CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, požívat práv a výhod vyplývajících z členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cílů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

3. Obdržet údaje o hospodaření CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS před valnou hromadou, nebo na požádání.

4. Na písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením důvodu zániku.

5. Člen má právo obracet se na orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

9.2. Povinnosti člena

1. Seznámit se stanovami a s rozhodnutími orgánů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, která jsou mu podle stanov sdělena, a dodržovat je. Tato povinnost člena platí i pro změnu stanov.

2. Člen je povinen dodržovat stanovy a vzorně reprezentovat CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

3. Nezpronevěřit se při výkonu členství v profesním nebo v občanském životě dosahování cíle činnosti CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

4. Dbát o majetek CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, který mu je svěřen do užívání, s péčí řádného hospodáře.

5. Podle svého nejlepšího vědomí vykonávat činnost v orgánech CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

6. Práva a povinnosti jsou vázány na osobu člena CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a nejsou převoditelné na jiné osoby a ani nepřecházejí na právní nástupce a to ani na ostatní členy.

7. Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

                                                                     Čl. 10

Čestné členství Správní rada může udělit čestné členství fyzické osobě nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o dosahování cíle činnosti podle těchto stanov nebo cíle obdobné činnosti. S udělením čestného členství musí navrhovaná fyzická nebo právnická osoba projevit předchozí souhlas. Čestné členství lze udělit členovi, který tím neztrácí svá členská práva a povinnosti, nebo fyzické osobě nebo právnické osobě, která není členem a která tím nabývá pouze členská práva. Čestné členství může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát. Čestný člen nemá hlasovací právo. Čestný členství vzniká dnem přijetí za čestného člena. Dokladem čestného členství je potvrzení vydané správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. Dokladem o čestném členství je členský průkaz vydaný správní radou CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

10.1. Povinnosti čestného člena

1. Čestný člen je povinen dodržovat stanovy a vzorně reprezentovat CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

2. Čestný člen má právo obracet se na orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

                                                                     Čl. 11

Ukončení členství Členství je ukončeno:

1. úmrtím člena

2. dobrovolným vystoupením člena z CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS písemným oznámením zaslaným správní radě nebo výkonnému řediteli.

3. u právnické osoby jejím zrušením

4. vyloučením za jednání neslučitelné se stanovami sdružení a jinými závaznými akty CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

5. zánikem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

                                                                     Čl. 12

Orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS Orgány CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS jsou:

1. valná hromada

2. správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS

3. předseda správní rady

4. kontrolní rada

                                                                     Čl. 13

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS. 3. Valnou hromadu svolává správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá polovina členů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

4. Valná hromada zejména: rozhoduje o změnách stanov CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS schvaluje úkoly CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS pro příslušné období, výroční zprávu CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, rozpočet a roční závěrku hospodaření volí členy správní rady CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS rozhoduje o počtu členů správní rady CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS rozhoduje o zrušení členství,rozhoduje o zrušení CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech aktivních členů. ¨

6. Každý aktivní člen má jeden hlas. Hlasy všech aktivních členů jsou rovné. 

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných aktivních členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech aktivních členů CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

                                                                     Čl. 14

Správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS

1. Správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je výkonným orgánem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Správní rada řídí činnost CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství ve správní radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Správní rada má nejméně tři členy.

4. Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.

5. Správní rada zejména:

 • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 • koordinuje činnost CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS,
 • svolává valnou hromadu 
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
 • rozhoduje o přijetí za aktivního člena, člena a čestného člena CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.
 • Správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • Správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 • Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.
 • Vede účetní evidenci CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

                                                                     Čl. 15

Kontrolní rada

 • Kontrolním orgánem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS je kontrolní rada. Kontrolní radu volí valná hromada na svém zasedání. Minimální počet členů kontrolní rady je jeden a maximální počet tři. Odvolávána je valnou hromadou. Funkční období kontrolní rady je dvouleté. Z výkonu své funkce je odpovědná valné hromadě.
 • Člen kontrolní rady nesmí být členem správní rady, má však právo se účastnit zasedání všech jednání správní rady s poradním hlasem.
 • V působnosti kontrolní rady je: Ověřování správnosti výkazu majetku, přehledu o závazcích, příjmech a výdajích CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, sestaveného správní radou k tomu pověřenou osobou a podávat o tom zprávu valné hromadě. Upozorňovat správní radu na vady hospodaření CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS a podávat návrhy na jejich odstranění. V případě, že zjistí činnost, která není v souladu s cíly CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, bez odkladu informuje správní radu, případně valnou hromadu. Kontrolní rada podává zprávu valné hromadě.

                                                                     Čl. 16

 • Předseda Jménem CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS jedná a podepisuje předseda správní rady. Předseda naplňuje rozhodnutí správní rady a zastupuje CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.
 • Předsedu volí ze svých členů správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.
 • Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí správní rady a plynulý chod CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.
 • Předseda připravuje podklady pro jednání správní rady CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.
 • V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy za CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICSjedná v plném rozsahu oprávnění předsedy místopředseda správní rady.

                                                                     Čl. 17

Zásady hospodaření

 • CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 • Sdružení hradí náklady a výdaje své činnosti při realizaci svého poslání z příjmů získaných od členů sdružení (příspěvky), z grantů, ze sponzorských darů, případně z příjmů plynoucích z hospodářské činnosti (kupř. publikační činnost, semináře, přednášky).
 • Za hospodaření CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS odpovídá správní rada CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

                                                                     Čl. 18

Zánik

CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS zaniká:  

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady.

2. Z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.

3. Zaniká-li CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

                                                                     Čl. 19

Závěrečná ustanovení

1. CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS.

2. CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

PARTNEŘI CACM

RESCUE Partner CACM
Komora záchranářů Partner CACM

K ÚCTĚ NAŠICH PADLÝCH PŘÁTEL

poručík in memoriam Milan ŠTĚRBA
Gereshk in Helmand province, Afghanistan on 17th March 2008.

CACM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:

CACM FACEBOOK:

PODĚKOVÁNÍ VŠEM PODPOROVATELŮM CACM

Díky za podporu, díky všem!

PODPOROVATELÉ CACM